Disclaimer

Geachte Lezer,

Allereerst hecht ik er waarde aan uitdrukkelijk uit te spreken dat ik de regelgeving omtrent privacy, auteursrecht en de vrijheid van meningsuiting nastreef, volgens de kaders die daar voor staan. Daar waar ik per abuis over de streef ga, en op attent wordt gemaakt, zal ik corrigerend optreden. Ik geef uitdrukkelijk mijn persoonlijke bevindingen weer, zoals ik die ervaar en heb ervaren.

Het is niet mijn bedoeling iemand te kwetsen, te denigreren of persoonlijk te raken, of opzettelijk te beledigen. De personen die ik benoem of aanspreek, spreek ik uitdrukkelijk aan uit hoofde van hun (openbare-) functie. De documenten die ik daarbij gebruik zijn voor het lezende publiek gewoon toegankelijk, voor iedereen opvraagbaar en nog belangrijker ik houd mij aan de Wet bescherming persoonsgegevens. In dit kader verwijs ik ook naar de memorie van toelichting.

Soms lopen dingen zoals ze lopen, zo ook mijn dossier. Het gaat mij daarbij niet zo zeer over het feit of iemand een grens overschrijdt, immers dat is zijn of haar eigen verantwoordelijkheid, maar meer om het feit of iemand bereid is, alsnog de waarheid onder ogen te zien, en achteraf alsnog bereid is, zijn of haar handelswijze te corrigeren dan wel aan zelfreflectie te doen, en niet onverdroten op dezelfde voet verder gaat.

Burgemeester Mr. C. van der Kamp komt veelvuldig in beeld, de enigste reden is dat hij degene is, die mijn dossier behartigt. Hij is van de hoed en de rand op de hoogte en ik zie hem persoonlijk als initiator van wat mij allemaal overkomt en is overkomen. (Mocht hij het niet eens zijn, of anders zien, nodig ik hem hierbij uit met mij contact op te nemen. Dat geldt voor alle betrokkenen overigens. Niemand heeft tot en met december 2017 enig verweer gevoerd of commentaar gegeven. Het blijkt dus moeilijk te zijn de waarheid te weerspreken! )

Iedereen is tenslotte de smid van zijn eigen handelswijze, en dan lijkt mij dat de “sky” van hun handelswijze gelimiteerd is, als bestuurder, raadslid en ambtenaar.

Bodegraven Reeuwijk, 10 augustus 2016.

Peter Kerkvliet.

Algemene opmerking

“U zult ondertussen als (vaste) lezer merken dat deze website bij voortduring verandert. Dit komt door het feit dat toevalligerwijs iemand in het verleden achter mijn website kwam. Ik heb toen besloten iedereen inzicht te geven in hoe de site tekstueel in de tijd gezien wordt opgebouwd en bijgesteld. Kan dus zo zijn dat teksten worden aangevuld of er vanaf worden gehaald. Zolang de site niet af is, acht ondergetekende zich vrij in het maken van keuzes hierin.